Fotografer i Næstved

 

| Forside | Fotograf  | Firma  | Atelier |


Fotograf
Christensen,Christian (1828-1920)


Chr. Christensen 1903

Født 26. April 1828 i Odense (St. Knuds S.), hvor Faderen dengang tjente hos Stiftamtmanden, formentlig som Gartner. Han lærte Malerfaget og virkede 1856 som Malermester i Ørum (Bjerge H., Vejle A.), men flyttede ca. 1858 til Hedensted (Hatting H., Vejle A.), hvor han opholdt sig en Del Aar; begge Steder drev han Haandværket hovedsagelig omrejsende.

Efter at have deltaget i Krigen 1864 (han deltog ogsaa i den første slesvigske Krig) træffes han som Fotograf i Haderslev ' hvor han havde Atelier paa Nørregade 14, hvilket han dog allerede afstod til T. A. Møller & Co. i 1867. Samme Aar i Oktbr. findes han boende paa Havremark -i Gl. Haderslev Sogn og kaldes ogsaa her Fotograf.

Den 26. Oktbr. 1871 overtog han Fotograf Aug. Prytz's Atelier, St. Mogensgade 74 i Viborg. I Febr. 1873 overdrog han Forretningen til sin tidligere Elev, Fotograf E. Møller, men maatte atter overtage den i Maj 1876 og drev den derefter videre indtil 1879. - Samtidig med Atelieret i Viborg havde han ogsaa Atelierer i Herning og Grenaa. Han skal ogsaa have været Fotograf ved Militærlejren i Hald. Hvad der her er sagt, giver slet ikke Udtryk for den omflakkende Tilværelse, Christensen i disse Aar maa have ført. At den maa have været meget omfattende, fremgaar bedre af, at Sønnen, Carl Christensen, hvis skolepligtige Alder faldt i Tidsrummet 1869-76, skal have gaaet i Skole i 11 forskellige Byer.

Den 21. Maj 1879 overtog han Gottliebs Atelier i Nwstved. Herom averterede han i i de lokale Blade.


Chr.Christensens fotografiske Etablissement I Næstved.

Efter af have overtaget hr.Gottliebs Atelier, Lille Brogade (eller Farvergade) har jeg ombygget og udstyret det efter nutidens fordringer med de bedste apparater, der er opfundne til fotografering.
Atelieret er aabent fra den 21de dennes og vil der kun blive udleveret gode arbejder saavel i portraiter som landskaber. Portraiter fra medaillons - til naturlig størrelse udføres.
Anbefalende mig til et æret publicums velvilje tegner.

ærbødigst
Chr. ChristensenSamtidig med Forretningen i Næstved drev han ogsaa en Tid fotografisk Forretning i Vordingborg.

Den 12. Oktbr. 1883 optog han sin Søn, Peter Christensen, der tidligere havde været Købmand i Næstved, som Medinteressent i Forretningen, der herefter førte Firmanavnet Christensen & SØn. "Da vi er i Besiddelse af de nyeste og mest hurtigvirkende fotografiske Apparater", meddelte han samtidig, "see vi os istand til at konkurrere med Landets bedste Fotografer."

Aaret efter brød Christensen sen. imidlertid op fra Næstved og startede den 19. April et nyt Atelier i Nørregade Matr. Nr. 207 C i Køge under Firmanavnet Chr. Christensen.

Ca. 1884 oprettede han desuden et Atelier i Aarhus, Vestergade 5, med Sønnen Carl Christensen som Bestyrer.

Opholdet i Køge blev kun af kort Varighed, og 21. Marts 1886 overtog han Fotograf Ludvig Meyers Atelier i Vestergade i Silkeborg, som derefter blev drevet videre af ham i Forbindelse med den tidligere Indehaver under Firmabetegnelsen Christensen og SØn & Co. Da Meyer senere udtraadte, ændredes Betegnelsen til Christensen & Søn, under hvilket Navn Atelieret blev drevet sammen med Atelieret i Aarhus og senere sammen med et Atelier i Kjellerup.

Ca. 1891 indtraadte en Fotograf Sørensen i Firmaet, der herefter kaldte sig Christensen og Sørensen, ogsaa efter at Chr. Christensen i April 1895 var udtraadt.

I dette Aar købte han en Ejendom paa Jernbanevej (nu Søndre Banevej 9) i Hillerød over for det daværende Amtssygehus. Her aabnede han et nyt fotografisk Atelier den 30. Maj 1895. "Forretningens nybyggede, elegant monterede Localer er forsynet med alle de nyeste Apparater paa Fotograflens Omraade", meddelte han et højtæret Publikum.

I 1899 overdrog han denne Forretning til Fotograf Frøken Anna Hardenberg og opgav dermed definitivt Fotografien.

Chr. Christensen var en meget dygtig Fotograf og en -Foregangsmand inden for Faget.

Allerede fra Begyndelsen af 1882 arbejdede han med GelatineEmulsionsplader, og han var naturligvis blandt de første, der benyttede det af hans Søn, Carl Christensen opfundne Aristo Papir. Han var meget foretagsom og initiativrig, men af et meget uroligt og rastløst Temperament, hvad der gav sig Udslag i den Maade, hvorpaa han flyttede rundt i Landet. Foruden de i det ovennævnte omhandlede Atelierer samt et Atelier i Nakskov, der som senere berettet i 1887 blev aabnet af Sønnen Peter Christensen (21) med Faderen som Bagmand, skal han, have drevet eller været økonomisk interesseret i fotografiske Forretninger i Fredericia, Maribo og muligvis LøgstØr, uden at der kan siges nærmere om Tidspunktet herfor.
Som det vil ses, drev han ofte flere Forretninger samtidigt, delvis under Ledelse af hans 3 Sønner. Efter hvad Familien beretter, skaffede han sig iøvrigt, Arbejdskraft ved at antage Elever, der for en to-aarig Læretid betalte ham 100 Kr.

Hans Rastløshed fornægtede sig heller ikke i hans Otium, der strakte sig over mere end 20 Aar. Hans Ejendom med Atelier i Hillerød mageskiftede han med en Landejendom i Raageleje, som han imidlertid aldrig kom til at bebo, men paany solgte videre. I de følgende Aar boede han flere Steder i Birkerød, hvor han bl. a. i en Del Aar ejede Villa "Collis". Endvidere har han boet i Grønnegade ved Hørsholm, i selve Hørsholm og i Hillerød (i Borgerstiftelsen). Tilsidst opholdt han sig i Holte, hvor han døde den 5. Maj 1920, 92 Aar gammel.

Foruden den nedennævnte Peder Christian Christensen havde han to Sønner, der var Fotografer, nemlig:

Abel Frederik Laurits Christensen, født 26. Febr. 1859 i Hedensted, der i 1880'erne udvandrede til U.S.A., hvor han i Kent, Ohio, etablerede sig som Fotograf og senere døde, og Carl Christian Christensen, født 12. Septbr. 1862, i Hedensted, død 17. Novbr. 1928 i København. Han lærte Fotografien hos Faderen og arbejdede ved dennes Atelierer. I sidste Halvdel af 1880'erne opfandt han det f abrikstilvirkede Aristopapir, foretog flere Rejser til Amerika og bosatte sig derefter i Berlin, hvor han grundlagde en Fabrik for Fremstilling af fotografisk Papir. 1905 vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig først i Helsingør, senere i København.

Kilde:
Arnholtz, Svend:
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954