Vikingerne ved Vester Egesborg

Udsigt fra Stejlebanken

Den østlige del af Dybsø Fjord set fra Stejlebanken. 
Anløbspladsen ligger ved kysten inderst i fjorden

I bunden af Dybsø Fjord - på markerne syd for landsbyen Vester Egesborg - har Næstved Museum gennem flere år udgravet resterne af en anløbsplads fra sen jernalder og vikingetid. Fundene viser, at pladsen er blevet anlagt engang i det 6. årh. e.Kr. og har været i brug til det 10. årh. e.Kr.

Allerede i 1960'erne kom markerne ved Vester Egesborg på det arkæologiske landkort. Dette skyldtes den lokale amatørarkæolog Bent Fugl Petersen, som under sin søgen efter stenalderens bebyggelse var stødt på spor efter jernalderens aktiviteter på stedet. Fundet førte i 1967 til en mindre undersøgelse ved Nationalmuseet, men først i 1997 blev en egentlig, større udgravning iværksat. På dette tidspunkt skulle marken dybdepløjes efter nogle års braklægning, og hermed var de arkæologiske spor truet af total ødelæggelse. Undersøgelser fortsatte de efterfølgende år under arkæolog Jens Ulriksens ledelse. Det skal understreges, at lokaliteten ligger på privat grund, hvortil der ikke er offentlig adgang.

 Kort over Sjælland         Luftfoto af udgravningsområdet

Herover Vester Egesborgs placering, samt luftfoto af området med markering af landsbyen (grøn) samt det udgravede område og ladepladsens formodede udstrækning (rød)

Den vikingetidige anløbsplads har dækket et ca. 4 ha stort areal på skråningen ned til Dybsø Fjord. Mod syd og øst afgrænses pladsen af naturlige terrænfald, mens pladsens udstrækning mod nord er mere usikker. Hér findes i dag skov, og en sikker fastlæggelse af det forhistoriske bebyggelsesareal i denne retning er derfor vanskelig.