GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Gardehusarerne i byen

Foto fra 25 års garnisonsjubilæet

Foto - fra 25 års garnisonsjubilæet


Vi føler os nu helt og fuldt som de Næstved husarer (oberst P. Jorck-Jorckston,1964). 
Jeg tror også nok at kunne sige, at samhørighedsfølelsen og samarbejdet mellem by og garnison er trængt igennem i alle led (borgmester Svend Hansen, 1965). 

Jeg har lagt megen vægt på at markere Næstved som husarernes hjemby, og det har været et mål at integrere regimentet i det lokale samfund (oberst P.H. Eichen,1987)
Disse og lignende udtalelser af nærmest besværgende karakter er ikke enestående for Næstved. En tilsvarende retorik genfindes i udtalelser fra andre garnisonsbyer. De er udtryk for den politik, der fra såvel landspolitisk side som fra forsvaret selv er blevet ført efter 1945 med henblik på at integrere forsvaret i samfundet i højere grad, end det havde været tilfældet før anden verdenskrig. Og den politik er naturligvis også blevet fulgt i Næstved. 

Foto af mindehøjtidelighed for 29. august

Foto - fra mindehøjtidelighed for 29. august


På 25 års-dagen for tyskernes angreb på kasernen den 29. august 1943 lagde borgmester Svend Hansen blomster ved en af regimentets mindestene for de faldne gardehusarer. (GHR)
Borgmesteren inviteres til officielle begivenheder ved Gardehusarregimentet som den årlige regimentsfødselsdag den 10. februar - både gudstjenesten om morgenen og aftenfesten den efterfølgende lørdag.

Gardehusarregimentet har i lighed med andre regimenter gennem mange år plejet forholdet til sine samarbejdspartnere gennem de såkaldte kontaktmøder. Forsvarets tjenestesteder får stillet øremærkede midler til rådighed for denne del af kontaktarbejdet, der har som overordnet formål at øge forståelsen for forsvarstanken og skabe bedre muligheder for, at tjenestestedet og dets personel lettere integreres i det lokale samfund. Med mellemrum inviteres f.eks. nabolodsejerne eller repræsentanter for myndigheder, foreninger og det lokale erhvervsliv til en frokost, hvor de bliver orienteret om, hvad der foregår på kasernen, og naturligvis særligt om forhold, der har betydning for netop deres relationer til regimentet.