GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Gardehusarers bierhverv

I gamle dages garnisonsbyer var det almindeligt, at underofficererne supplerede deres beskedne indkomster gennem forskellige bierhverv, navnlig som gymnastiklærere. Frem til 1910 fungerede en række dragoner som timelærere i gymnastik på Næstveds kommuneskoler, og på Herlufsholm var den fastansatte gymnastiklærer o. århundredskiftet officer, men med en uddannelse, så han også kunne undervise i latin. Gymnastikundervisningen overlod han til assistenter, der blev hentet blandt underofficererne hos dragonerne i Næstved.

Denne form for bierhverv var stort set forsvundet, da gardehusarerne kom til byen. Der kendes kun et enkelt eksempel, nemlig da den katolske privatskole i Næstved i 1950'erne kontaktede Gardehusarregimentet for at finde en gymnastiklærer, der kunne tage de få ugentlige timer, der var tale om. En daværende gymnastiklærer på kasernen fik det ekstra job på privatskolen, som han beholdt tre-fire år. Der var ingen problemer med at få fri i de timer, han skulle bestride sit bierhverv. 

Premierløjtnant Otto Jørgensens private rideskole kan ses som en brik i hele det virvar, som udgjordes af tjenstlig, foreningsmæssig og privat engagement i heste og ridesport. Han havde sine egne heste opstaldet i en af kasernens stalde og kunne bruge ridehuset til sin undervisning, som foregik dagligt. Efter hans eget udsagn holdt det op, da officererne i midten af 1950'erne begyndte at få en ordentlig løn, og det kunne tyde på, at disse fordelagtige ordninger med brug af kasernens faciliteter nærmest har virket som et skjult løntilskud. Der var en anden, der havde en lignende ordning, men han forlod regimentet, og det er kun "onkel Jørgens" rideskole, der huskes i dag. 

Der var også GHR-personel, der i den periode tjente lidt ekstra ved at give svømme- og gymnastikundervisning på kasernen. Det var vistnok et tilbud til regimentets børn, men også deres kammerater kunne være med. Nogle kørelærere ved regimentet gav også private timer, og en af regimentets ridelærere har haft timer på rideskoler i et stort område, bl.a. helt i Nakskov.