Bundgarnsfiskeriet

Bundgarnsfiskeriet er stort set jævnt fordelt ud over hele amtet, dog er der på nordkysten af Lolland påfaldende lidt aktivitet. Der har tidligere været et stort fiskeri her, men i år er der stort set ikke fanget fisk. Det er ål, der fiskes efter på samtlige pladser, dog kan man enkelte steder i perioder også fange lidt hornfisk og sild. 

Trods en ensartethed i brug af teknik er bundgarnsfiskeriet den del af fiskeriet, der er mest varieret. Det er variationer, der er geografisk betinget og som giver sig udslag i redskabernes størrelse. Geografien er ligeledes bestemmende for den enkelte fiskers arbejdsvilkår. 

Da der jo primært er tale om ålefiskeri, er bundgarnsfiskeriet sæsonbestemt. De ydre rammer er umiddelbart de samme for alle typer bundgarnsfiskeri: reparation af garn om vinteren, pæleslåning om foråret og derefter montering af garnene. Senere kommer røgtning af garn, og om efteråret er der hjemtagning af garn og øvrige redskaber. Meget af dette arbejde er i dag hjulpet på vej af mekanisk værktøj og avancerede fartøjer, mens det tidligere foregik ved håndkraft. F.eks. blev pælene mange steder slået med køller. De store bundgarn, der var af bomuld, skulle tjæres med kultjære. Det var et ufatteligt svineri, og formodentlig heller ikke sundt for helbredet. Om vinteren sad man indendørs og reparerede garn, og det kunne ikke undgås, at man her indåndede det tørre kulstøv. 

Pælene slås i dag med moderne motoriserede ramslag. og de store pæle, der kan måle op til 50-60 fod, styres let med hydrauliske tænger.

 Bundgarnene tjærer man ikke mere, i dag bruges nylon, der ikke rådner i vandet. Kun et enkelt sted i Jylland tjærer man stadig. Dog bruger man nogle steder at dyppe dem i Altin for at beskytte dem mod slid. 

Pæle bruges heller ikke længere i samme udstrækning som før, idet man mange steder er gået over til at bruge flyderader. Det er her kun garnets hoved. der hænges på pæle. Man kan derved nøjes med langt mindre pæle. Det er en fordel i de områder, hvor der er meget hård bund, idet man derved sparer både penge og hårdt arbejde. 

Går man tættere ind på fiskeriet, ser man, at en række geografiske forhold styrer den enkelte fiskers forhold. Vanddybder og bundforhold er væsentlige faktorer, der har både arbejdsmæssig og økonomisk betydning.

Foto af Reparation af bundgarn

Reparation af bundgarn i Klintholm Havn, foto Jes Kroman.

 

Enkelte Lokaliteter  Pil - næste side