Arkæologiske undersøgelser frem til 2012

Rapporter og beretninger i pdf-format.

Det er en lang liste - søg på lokalitetsnavn eller sagsnummer med browserens søgefunktion.

------------------

2012-107 Ringstedgade
Beretning for overvågning af anlægsarbejdet i den indre del af Ringstedgade sommeren 2012. I forbindelse med overvågningen fremkom spor middelalderbyen Næstved. Udført af museumsinspektør Nanna Holm for Næstved Museum.
Download Beretning

2011-125 Ved Skoven, Rådmandsengen.
Beretning for forundersøgelse af ubebygget areal nord for det middelalderlige Næstved.
Download Beretning

2010-118 Vridsløsebækken, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt.
Beretning for overvågning i forbindelse med genslyngning af Vridsløsebækken.
Download Beretning

2010-115 Glumsø-Gelsted
Beretning for udgravning af 21 felter med spor af væsentlige fortidsminder fra Ertebøllekulturen til middelalder fordelt over en strækning på knap 10 km.
Download Beretning

2010-114 Toldbodgade, Næstved sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø amt.
Beretning for overvågning/forundersøgelse af planlagt biografbyggeri, Tolbodgade/Havnegade, Næstved.
Download Beretning

2010-113 Rønnebæksholm
Beretning for overvågning af kloaktracee med fund af dæmning muligvis fra 1500-tallet
Download Beretning

2010:133 Amtmandsstien/Østergade 13. Skt. Mortens Sogn, Tybjerg herred, Præstø Amt.
Beretning for forundersøgelse af ubebygget areal indenfor det udpegede kulturarvsareal for middelalderbyen Næstved med fund af efterreformatoriske affaldslag.
Download Beretning

2009-143 Kirkevænget 9
Ved prøvegravning forud for etablering af jordvarmeanlæg fremkom bebyggelsesspor i form af gruber og stolpehuller, samt en enkelt skellgrøft/afvandingsgrøft.
Download Rapport for prøvegravning

2009-133 Krængebjerg og Syvhøje
I forbindelse med kabellægning af 10kV kabler igennem et kulturarvsareal med adskillige gravhøje (040501-38) overvågede Næstved Museum gravearbejdet.
Download Forundersøgelse

2009-133 Krængebjerg og Syvhøje
I forbindelse med nedgravning af 10kV kabler langs markskel ved Krængebjerg overvågede Næstved Museum gravearbejdet af tracéet langs østlig side af markskel ved Krængebjerg umiddelbart syd for Hyllinge.
Download Rapport for overvågning

2008-444 Købmagergade 9, Næstved
Oplysninger om 8 stykker tømmer som er nedtaget vinteren 2007/2008 i forbindelse med nedrivning af Baghus i Købmagergade nr. 9 i Næstved.
Download Rapport

2008-154 Sortebrødre Kloster
Download  Overvågning

2008-153Nr. Smidstrup, Snesere 
Download Prøvegravning forud for byggeri af svinestald mv.

2008-152 Pøllegårdsvej 16, mellem Skelby Huse og Trælløse
Download Rekognoscering i forbindelse med dybdepløjning.

2008-151 Hammervej
Prøvegravning forud for boligbyggeri
Download Beretning

2008-146 Karlshøj, Brøderup
Download Rapport for overvågning

2008-142 Gedebjerg
Udgravning af 2-skibet hus fra ældre bronzealder, mindre staklade og bopladsspor.
Download Beretning

2008-134 Fodby
overvågning af muldafrømning i forbindelse med ny kirkesti ved Fodby Kirke.
Download Rapport

2008-133 Broksø
Overvågning ved etablering af sø i Birkemosen, Broksø Gods.
Download Beretning  

2008-129 Hovgaarden
Download Rapport for overvågning  

2008-124 Bavelse
Download Rapport for overvågning af muldafrømning ved Bavelse.

2008-120 Ramsherred, Næstved
Overvågning af omlægning af fjernvarmeledning gennem Ramsherred  fra Nygade til Grønnegade, etape 1.
Download Rapport

2008-113 Apotekergården, Axeltorv, Næstved
Arkæologisk undersøgelse af Apotekergården ved Axeltorv i Næstved, marts - april 2008
Download Udgravningsberetning

2008-112 Kildemarksvej
Overvågning af omlægning af fjernvarme langs Kildemarksvej.
Download Rapport

2008-111 Åderup
Forundersøgelse/overvågning af fjernvarmeledning indenfor kulturarvsareal,  og meget tæt på Sct. Jørgensgård
Download Beretning

2008-104 Kompagnistræde
Udgravning af middelalderlige kulturlag, muligt middelalderligt vejanlæg og senmiddelalderlige bygningsrester.
Download Beretning

2008-101 Åsø
Download Rapport for overvågning 

2007-200 Omfartsvejen del 1
Download Forundersøgelse

2007-163 Haldagerlille
Skelgrøfter fra middelalder og renæssance & 17-1800-tals aktivitet
Download Bygherrerapport

2007-160 Holmegård Gods
Download Undersøgelse

2007-159 Ladbyvej
Download Rapport for mindre forundersøgelse forud for bebyggelse

2007-156 Arløse ødekirke
Download Rapport for forskningsgravning.

2007-138 Øverup Erhverv
Download Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse.

2007-135 Sct. Peders Kirkeplads, Næstved
Download Undersøgelse i forbindelse med nedgravning af kabler.

2007-121 Næstelsø Præstemark 7b, 4700 Næstved 
Download Registrering i forbindelse med   prøvegravning forud for byggeri 

2007-118 Kildebakken, Everdrup
Download Rapport for forundersøgelse forud for bebyggelse

2007-116 Sjoltevej 25 , 4733 Tappernøje 
Download Registrering i forbindelse med  prøvegravning forud for byggeri 

2007-110 Bistrup
Download Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse.

2007-106 Gedebjerg Nord, Etape 1
Download Beretning for forundersøgelse af område ved Gedebjerg Nord Etape 1,

2007-101 Svingelen, Næstved 
Overvågning i forbindelse med genopgravning  til fjernvarme ved Svingelen 
Download Rapport for overvågning

2007-101 Næstved Sct. Peders Kirkegård
Download Bygherrerapport for genopgravning af fjernvarmerør på Næstved Sct. Peders kirkeplads.

2006-161 Jeshøjgård Vest
Download Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-161 Jeshøjgård Vest
Download Bygherrerapport.

2006-160 Dragehøj Øst
Download Rapport for mindre forundersøgelse

2006-158 Toldbuen, Holsted Fase 2
Download Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse

2006-158 Toldbuen, Holsted
Download Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse

2006-155 Skelby Øst
Download Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning

2006-152 Sølunden, Fensmark
Download Rapport for prøvegravning

2006-145 Harrested Nord
Rekognoscering efter dybdepløjning
Download Rapport

2006-144 Holmegård Vest
Download Prøvegravningsrapport (skovrejsning)

2006-143 Lynggården, Buske
Download Prøvegravningsrapport (skovrejsning)

2006-142 Kildemosegård, Guderup
Download Prøvegravningsrapport (skovrejsning)

2006-139 Pederstrup Syd
Download Forundersøgelsesrapport

2006-136 Helgesvej, Herlufmagle
Download Rapport for prøvegravning

2006-135 Jeshøjgård
Download Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-135 Jeshøjgård
Download Bygherrerapport

2006-135 Jeshøjgård
Download Beretning for arkæologisk prøveundersøgelse

2006-134 Enggården
Download Udgravningsrapport over den udvidede arkæologiske undersøgelse

2006-134 Enggården
Download Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

2006-134 Enggården
Download Bygherrerapport

2006-133C Lundegård III
Download Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-133A Lundegård I
Download Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-133 Lundegård
Download Beretning for arkæologisk forundersøgelse

2006-130 DiBa, Felt 1 Baghustomt 
Bygningsrester og brolægning fra renæssance
Download Bygherrerapport

2006-130 DiBa Felt 1, Undersøgelse
Download Undersøgelse

2006-130 DiBa felt 3, Forundersøgelse
Download Forundersøgelse

2006-130 DiBa felt 2, Forundersøgelse
Download Forundersøgelse

2006-129 Stejlehøjen
Download Besigtigelsesrapport

2006-126 Harpelev Vest I
Download Prøvegravningsrapport

2006-125 Englebjergvej
Download Prøvegravningsrapport

2006-120 Gelsted-Holsted
Beretning for udgravning af bronzealder brand/urnegrav, jernalder grube, lette bygninger i forbindelse med jernudvinding og andre spor af lette bygninger.
Download Beretning

2006-119 Brandelev
Download Rapport over stenspydsundersøgelse

2006-118 Apotekerstræde 6
Download Undersøgelse

2006-111 Stenskovvej
Rapport for mindre Forundersøgelse forud for udstykning
Download Prøvegravningsrapport

2006-110 Harpelev Vest
Download Prøvegravningsrapport

2006-108 Nyvej, Glumsø
Download Prøvegravningsrapport

2006-100 Toldbodgade
Download Rapport for sondageundersøgelse

2005-127, Stenstrup
Ved forundersøgelse af 14,5 ha ved Stenstrup fremkom i alt 414 anlæg. Heraf tolkes de otte som neddybede husgulve fra senneolitiske huse, et tolkes som en mulig neddybet husgulv fra et senneolitisk hus.
Download Forundersøgelse

2005:152; KUAS 2003-2123-0824, Gråbrødrestræde
Beretning for arkæologisk overvågning af borehuller til pillefundering
Download Beretning

2005:150, Ålestokgård
Ved en stærk begrænset prøvegravning nord for Ålestokgård fremkom en enkelt kogestensgrube. Prøvegravningens omfang betyder, at det sparsomme resultat på ingen måde kan tages som udtryk for de arkæologiske spors egentlige omfang på arealet.
Download Prøvegravning

2005:149; KUAS 2003-2122-1145, Søledsvej II
Prøvegravningens resultater var meget sparsomme. Der fremkom således kun få og spredte anlæg, og kun enkelte kunne med nogen sandsynlighed henføres til forhistorien.
Download Forundersøgelse

2005:148, Askov Huse
Forud for byggeri af nyt stuehus på ejendommen Gl. Skolevej 5, Askov overvågede Næstved Museum muldafrømningen af et ca. 17x5 m stort areal umiddelbart øst for en fredet gravhøj. Der blev ikke iagttaget kulturspor overhovedet.
Download Rapport for overvågning

2005:146; KUAS 2003-2123-0943, Drosselvej, Glumsø
Forundersøgelse ved Drosselvej med enkelte mulige stolpehuller spredt over feltet, fem kogestensgruber, to gruber bl.a. en med oldtidskeramik og knogle, flere recente fyldskifter og udaterbare fyldskifter af varierende karakter og dimensioner.
Download Prøvegravning

2005:143 KUAS 2003-2122-1062, Pederstrup
Mulig fladmarksgrav (germanertid), og ca. 20 kogestensgruber delvist beliggende på i et strøg over en højning samt spredt ud over hele prøveudgravningsområdet. Derudover spredte stolpehuller, gruber og diverse andre fyldskifter.
Download Prøvegravning

2005:138A KUAS FOR 2003-2122-1036, Svingkærvej, Brøderup, etape 2
Ved en større forundersøgelse fremkom en enkelt kogestensgrube fra oldtiden samt en del mere eller mindre recente fyldskifter (dræn, stenspor mv.) samt ”naturlig aktivitet” – enkelte vådomr åder, mosejordspletter, rodvæltere o.lign.
Download Prøvegravning

2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036, Svingkærvej, Brøderup
To fyldskifter; oldtid eller nyere tid. Pløjespor, dræn og dyreaktiviteter samt yderligere recent aktivitet (formentlig i forbindelse med anlæggelse af vej).
Download Prøvegravning

2005:134 KUAS 2003-2124-0092, Lundebakkegård
Lundebakkegård. To stendynger fra nyere tid (16-1700 tallet), flere recente fyldskifter (muligvis nyere stenspor), samt et - formentlig - ældre stenspor.
Download Prøvegravning

2005:132; KUAS FOR 2003-2122-1013, Indre Vordingborgvej, Platan Allé og Lindevej
Arkæologisk overvågning af kloaknedlægning i Indre Vordingborgvej o.a. Spor efter to store grøfter – formentlig voldgrave omkring det middelalderlige forsvarsanlæg ”Husvolden” – fundamentrester fra ca. 1600, ældre vejlag samt en stenkiste.
Download Beretning

2005:131; KUAS FOR 2003-2123-0729, Bårsevej, Snesere
Forud for byggemodning foretog Næstved Museum en mindre forundersøgelse, hvorved der sydvestligt på grundstykket fremkom en del anlægsspor, herunder et større antal stolpehuller af forhistorisk karakter samt rester af to syldstenssatte hustomter.
Download Forundersøgelse

2005:130; KUAS 2003-2123-1004, Holmegård Glasværk
Beretning for forundersøgelse med løsfund af flintafslag fra stenalderen, grube med brændte dyreknogler og glas fra nyere tid. Udført af stud.mag. Bo Gyldenkærne for Næstved Museum i januar 2007.
Download Forundersøgelse

2005:129A KUAS 2003-2122-0990, Stendyssevej, Glumsø
2 langhuse fra yngre romersk/germansk jernalder samt diverse udaterede stolpehuller (evt. et eller flere hegnsforløb), gruber og fyldskifter, herunder enkelte - muligvis neolitiske - stolpehuller i det nordøstlige hjørne af udgravningsfeltet.
Download Udgravningsrapport

2005:129 KUAS 2003-2122-0990, Stendyssevej syd, Glumsø
Stolpehuller, gruber samt div. fyldskifter som sandsynligvis hovedsageligt kan henføres til yngre romersk og germansk jernalder samt (muligvis) yngre stenalder.
Download Prøvegravningsrapport

2005:128 Næstved Museum, Grønnegade
Ved anlægsarbejde var tykke kulturlag blevet bortgravet, og en hastig nødgravning med registrering af de tilbageværende profiler blev iværksat.
Download Beretning for nødgravning

2005:124, KUAS FOR 2003-2124-0092, Gerdrup
Prøvegravningens resultater var meget sparsomme. Der fremkom således kun spredte anlæg og kun få kunne med sikkerhed henføres til forhistorien.
Download Prøvegravningsrapport

2005:121; KUAS FOR 2003-2122-1000, Dragehøj, Kalkerup
I forbindelse med forberedende byggemodning af et mindre areal (godt 7.000 m2) ved Dragehøj syd for Fensmark foretog Næstved Museum på anmodning fra Holmegaard Kommune arkæologisk prøvegravning.
Download Forundersøgelse

2005:117, Svenstrup Efterskole
Den arkæologiske undersøgelse blev foretaget som en mindre prøveundersøgelse forud for opførelse af sportshal etc. ved Svenstrup Efterskole på nævnte matrikler, på arealer der indtil for nylig havde tjent som boldbaner.
Download Prøvegravningsrapport

2005:116 Søledsvej I, Toksværd
Der blev ikke fundet anlæg eller genstande af arkæologisk interesse.
Download Forundersøgelse

2005:113 KUAS FOR 2003-2123-0571, Tyvelse
Ved prøveudgravning af et ca. 15.000 m2 stort område fremkom - udover adskillige dræn og drængrøfter som ikke beskrives yderligere - kun få anlæg (A1-A22), hvoraf enkelte muligvis kan henføres til oldtiden.
Download Prøveudgravningsrapport

2005:105, KUAS FOR 2003-2122-0799, Søledsvej / Toksværd
Ved prøvegravning af et ca. 6.300 kvm. stort område fremkommer enkelte fyldskifter, hvoraf hovedparten viser sig at være enten naturlige nedsivninger af muldjorden ovenfra, recente eller fremkaldt af dyreaktivitet.
Download Prøvegravningsrapport

2005:104A Stendyssevej I / Glumsø
Langhus fra yngre romersk jernalder/germansk jernalder samt diverse udaterede stolpehuller, gruber og fyldskifter.
Download Beretning

2005:104 KUAS FOR 2003-2122-0880, Stendyssevej, Glumsø
Stolpehuller, gruber samt div. fyldskifter fra yngre stenalder, yngre bronzealder og germanertid.
Download Prøvegravningsrapport

2005:100 KUAS 2005-2122-0465, Møntergade
Bygherrerapport for arkæologisk udgravning, Næstved Sct. Morten Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt (tidl. Præstø)
Download Bygherrerapport

2004-200 Kompagnistræde 4-6
Udgravningsberetning. Grundstykker og stræder ned mod Susåen – Forandringer i anvendelsen af området fra begyndelsen af 1100-tallet til slutningen af 1600-tallet.
Download Beretning

2004-141 Bøttekildegård
Rapport for prøvegravning
Download Rapport

2004-135 Glumsø
Rapport for rekognosceringsundersøgelse forud for skovrejsning sydvest for Glumsø
Download Rapport

2004-132 Kildegårdsvej
Rapport for prøvegravning
Download Rapport

2004-131 Alfehøjvej II
Rapport for prøvegravning. Gruber, oldtid og nyere tid.
Download Rapport

2004-130 Bækgårdsvej II
Rapport for prøvegravning. Gruber og kogestensgruber, oldtid og nyere tid.
Download Rapport

2004-129 Fladså Bro
Beretning for arkæologisk udgravning
Download Beretning

2004-123 Hestehaven Vest, Broksø
Rapport for sondageundersøgelse ved Hestehaven Vest, Broksø
Download Rapport

2004-122B Brinken II
Beretning for arkæologisk udgravning. Langhus og aktivitetsområde fra ældre jernalder.
Download Beretning

2004-122A Brinken I
Beretning for arkæologisk udgravning. Kogegrubefelt med 5 parallelle rækker af kogestensgruber.
Download Beretning

2004-122 Brinken
Rapport for prøvegravning forud for udstykning. Spredt over næsten hele arealet fremkom forhistoriske anlæg (især gruber).
Download Rapport

2004-121A Jernstøberiet
Beretning og bygherrerapport
Download Beretning

2004-121 Jernstøberiet
Rapport for prøvegravning. Grøfterne kan muligvis være relateret til det middelalderlige fæstningsanlæg ”Husvolden” eller udgøre skel- eller toftegrænser.
Download Rapport

2004-118 Nørremose, Trælløse
Rapport for prøvegravning Nørremose / Trælløse. Stolpehuller, gruber, “kogestensgrube-område”, oldtid (bl.a. Germansk Jernalder) samt muligvis nyere tid.
Download Rapport

2004-114 Maglebjerg
BYGHERRERAPPORT for arkæologisk forundersøgelse af bopladsaktiviteter i form af gruber og kogestensgruber fra yngre bronzealder og ældre jernalder (ca. 1000 – 100 f. Kr.)
Download Bygherrerapport

2004-114 Maglebjerg
BERETNING for arkæologisk undersøgelse af bopladsaktiviteter i form af gruber og kogestensgruber Yngre bronzealder og ældre jernalder (ca. 1000 – 100 f. Kr.)
Download Beretning

2004-113 Karrebækvej
Rapport for prøvegravning
Download Rapport

2004-112 Orup
Beretning for udgravning ved Orup. Skattefund af romerske denarer.
Download Beretning

2004-109 Storegade, Glumsø
Beretning vedr. gruber, kulturlag og rester af vejforløb fra oldtid, middelalder og nyere tid
Download Beretning

2004-108 Ryttervænget
Prøvegravningsrapport vedr. enkelte stolpehuller og gruber fra oldtiden uden erkendte strukturer eller fund.
Download Rapport

2004-107 Bækgårdsvej
Beretning for arkæologisk undersøgelse af kogestensgruber på række, oldtid, yngre bronzealder?
Download Beretning

2004-105 Axeltorv 12
Rapport for nødudgravning
Download Rapport

2004-100 Farvergade 5
Beretning for udgravning af affaldslag
Download Beretning

2003-133 Skallegårde
Prøvegravningsrapport. Gruber.
Download Rapport

2003-132 Herlufsholm
Rapport for arkæologisk overvågning af afgravning ved Herlufsholm
Download Rapport

2003-121 Alfehøjvej
Rapport for prøvegravning ved Alfehøjvej, Kalkerup. Bopladsspor – oldtid.
Download Rapport

2003-112 Helligåndshuset
Beretning for sondagegravning ved Helligåndshuset, Næstved
Download Beretning

2003-111 Ladby Kirketomt
Beretning for udgravning ved Ladby Kirketomt
Download Beretning

2003-103 Hopperum
Rapport for følgegravning ved Hopperum/Holmegaards mose. Følgeundersøgelse ved gravning af drængrøfter i moselag. Ingen egentlige kulturspor.
Download Beretning

2002-131 Bryggerhaven
Rapport for nødgravning ved Bryggerhaven, Næstved
Download Rapport

2002-130 Sortebrødre
Arkæologisk undersøgelse vedrørende fastlæggelse af korets østgavl på Sorte-brødreklosterets kirke i Næstved.
Download Beretning

2002-129 Suså
Besigtigelsesrapport for kloakgravning på Suså-arealet nedenfor Boderne og Kompagnistræde, Næstved
Download Rapport

2002-126 Lillemark II
Beretning for prøvegravning ved Lillemark, Rønnebæk sogn, Hammer herred, Præstø amt. Udkant af bopladsområde med enkelte råstof- og kogestensgruber, datering sandsynligvis ældre jernalder.
Download Beretning

2002-125 Kalkerup Vest
Rapport for prøvegravning ved Kalkerup Vest, Fensmark. Bopladsspor – oldtid/middelalder.
Download Rapport

2002-124 Hammervej 66A
Besigtigelsesrapport
Download Rapport

2002-122 Sneppevej
Rapport for prøvegravning ved Sneppevej / Næstved
Download Rapport

2002-121A, Gedebjergvej Nord
Beretning for Gedebjergvej Nord. Del af bopladsområde med to langhuse, et udhus samt affalds-, kogestens- og mulige værkstedsgruber fra ældre førromersk jernalder.
Download Beretning

2002-121 Gedebjergvej, etape II
Prøvegravningsrapport. Diverse anlæg fra oldtiden, herunder del af bopladsområde med mindst ét langhus samt affalds-, kogestens- og mulige værkstedsgruber fra ældre førromersk jernalder.
Download Rapport

2002-121 Gedebjergvej etape I
Beretning for udgravning i forbindelse med byggemodning.
Download Beretning

2002-120A Lerbjerg
Beretning. Rester af teglovn.
Download Beretning

2002-120 Lerbjerg, Næstved
Beretning. Diverse anlægsspor (oldtid til nyere tid), boplads med muligt hus (neolitikum).
Download Beretning

2002-113B Sletskovvej
Beretning. Registrering i forbindelse med kloak- og vejføring til nyt boligområde ved Vejgården
Download Beretning

2002-113A Sletskovvej
Rapport for arkæologisk forundersøgelse forud for boligbyggeri.
Download Rapport

2002-105 Vejlø Kirke
Referat. Et glemt våbenhus genfundet ved Vejlø Kirke.
Download Referat

2001-121 Stenagergårdsvej
Rapport for prøvegravning af første etape ved Stenagergårdsvej/Gelsted
Download Rapport

2001-119 Tåstrup Øst
Rapport over arkæologisk nødgravning. Ansamling af større gruber.
Download Rapport

2001-113 Løgvej
Rapport over prøveundersøgelse
Download Rapport

2001-107 Ladbyvej
Rapport for prøvegravning ved Ladbyvej forud for boligbyggeri
Download Rapport

2001-105 Sandbyvej
Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø
Download Beretning

2001-104 Karlsminde Glumsø
Beretning for udgravning ved Karlsminde med spor af agersystem og overfladefund af neolitisk karakter
Download Beretning

2001-100 Gasværksgrunden
Beretning for udgravning ved Gasværksgrunden
Download Beretning

2000-119 Tørvevej del 2, Fensmark
Prøvegravningsrapport for Tørvevej/Fensmark.
Download Rapport

2000-119 Tørvevej del 1, Fensmark
Prøvegravningsrapport for Tørvevej/Fensmark. Gruber af oldtidskarakter.
Download Rapport

2000-117 Kirkebakken, Karrebæk
Beretning for udgravning af bebyggelsesspor i form af stolpehuller og affaldsgruber, lige vest for Karrebæk Kirke.
Download Beretning

2000-116 Søfronten
Rapport for prøvegravning ved ”Søfronten”, Karrebæksminde. Prøvegravning forud for byggeri og anlæggelse af nyt havnebassin. Ingen forhistoriske kulturspor fremkom.
Download Rapport

2000-110 Gl. Rådhus
Beretning for undersøgelserne i Gamle Rådhus, Næstved. Undersøgelser i forbindelse med renoveringen af den tidligere rådssal i Næstveds gamle rådhus.
Download Beretning

2000-108 Sanders Kaserne
Rapport for den arkæologiske udgravning samt besigtigelse af anlægsarbejdet ved Ringstedgade 27
Download Rapport

2000-106 Holme-Olstrup
Rapport over prøvegravning ved Holme-Olstrup
Download Rapport

2000-103 Vridsløse Huse
Beretning for udvidet prøvegravning ved Vridsløse Huse, Holsted Allé. Udaterede kogestensgruber samt to affaldsgruber med keramik, der sandsynligvis skal dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.
Download Beretning

2000-100 Trollesgave Øst
Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst.
Download Rapport

1999-123 Nyvej, Bavelsevej
Prøvegravningsrapport for prøvegravning forud for etablering af vejstrækning.
Download Rapport

1999-117 Sct. Mortensgade
Prøvegravningsrapport for undersøgelserne Sct. Mortensgade 5, Næstved. Ovnanlæg.
Download Rapport

1999-113 HC Andersensvej
Prøvegravningsrapport for prøvegravning forud for etableringen af seniorboliger
Download Rapport

1999-111 Vinhuset
Beretning for nødgravning i Vinhusets Kælder, Næstved
Download Beretning

1999-110 Store Dragshøj II, Kalkerup
Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Store Dragshøj II, Kalkerup ved Fensmark. Gruber, stolpehuller.
Download Rapport

1999-107 Ganges Bro
Rapport over prøvegravningerne ved Ganges Bro. Stolpehuller, gruber, brandgruber.
Download Rapport

1999-104 Nødholmsvej
Rapport over prøvegravning ved Nødholmsvej, Glumsø
Download Rapport

1999-100 Sandbjerget
Beretning for undersøgelse i forbindelse med etablering af kørevej. På et område med stor terrænregulering fandtes et menneskekranie med nærliggende jernsøm og skår af Østersøkeramik, som tolkes som resterne af en ødelagt grav.
Download Beretning

1999-100 Sandbjerget
Prøvegravningsrapport for Sandbjerget
Download Rapport

1998-130 Tuesens Badstue
Beretning for undersøgelse af Tuesens Badstue. I tiden forud for blotlæggelse af Susåens løb i Næstved by var det nødvendigt at få fastslået Mogens Tuesens Badstues eksakte placering, for at undgå, at anlægsarbejdet kunne forstyrre det fredede anlæg.
Download Beretning

1998-123 Bregnebjerg
Rapport for undersøgelse af Bregnebjerg efter indlevering af skårsamling.
Download Rapport

1998-122 Apostelhuset, Riddergade 5
Beretning for udgravning af Apostelhusets gård, Riddergade 5
Download Beretning

1998-115 Mogenstrup Golfbane
Rapport for arkæologisk prøvegravning forud for en østlig udvidelse af Sydsjællands Golfklubs baneterræn
Download Rapport

1998-114 Brøderup
Rapport for prøvegravning på det ca. 1250 m2 store areal beliggende i Brøderup Bys sydvestlige udkant forud for kommende rækkehusbebyggelse på stedet
Download Rapport

1998-114 Almagergård II
Prøvegravningsrapport for undersøgelserne på en del af matr.nr. 1a og 2a, Stenbæksholm, Fodby sogn, Ø. Flakkebjerg Herred forud for anlæggelse af golfbaner.
Download Rapport

1998-113 Susåen
Beretning over arkæologiske undersøgelser foretaget i forbindelse med Susåens frilægning 1999-2000
Download Beretning

1998-103 Bøgesø Ødekirke
Beretning for udgravning ved Bøgesø Ødekirke
Download Beretning

1998-100 Lillelund
Beretning for arkæologisk undersøgelse af Lillelunds Have III på sydsiden af Grønnegade i Næstved forud for anlæggelsen af boliger.
Download Beretning

1997-128 Lollandsvej og Kornbakken
Prøvegravningsrapport for arkæologiske undersøgelser forud for etablering af stibro ved Lollandsvej/Kornbakken
Download Rapport

1997-120 Vester Egesborg
Beretning for prøveundersøgelse af en anløbsplads fra yngre jernalder, ca. 550-950 e.Kr.
Download Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning over arkæologisk undersøgelse af plads fra yngre germanertid og vikingetid ved Vester Egesborg 2009
Download Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning over arkæologisk undersøgelse af anløbsplads fra yngre germanertid og vikingetid ved Vester Egesborg
Download Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning over arkæologisk undersøgelse af anløbsplads fra yngre germanertid og vikingetid ved Vester Egesborg 2000
Download Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning for prøveundersøgelse af en anløbsplads fra yngre jernalder, ca. 550-950 e.Kr.
Download Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning for prøveundersøgelse af en anløbsplads fra yngre jernalder, ca. 550-950 e.Kr. (jf. også beretning NÆM 1997:120-1997 og -1998)
Download Beretning

1997-104 Karrebækvej, Lille Næstved
Kortbilag til rapport i forbindelse med Næstved Kommunes udarbejdning af lokalplanforslag
Download Kort

1997-104 Karrebækvej, Lille Næstved
Rapport i forbindelse med Næstved Kommunes udarbejdning af lokalplanforslag
Download Prøvegravningsrapport

1997-103 Saltø Hovedgård etape II
Beretning for udgravningen af overpløjet gravhøj ved Saltø Hovedgård.
Download Beretning

1997-100 Toksværd Plejehjem
Rapport for prøvegravningen forud for opførelsen af boliger ved det tidligere plejehjem i Toksværd.
Download Rapport

1996-147 Ondager III
Beretning for udgravningerne ved Ondager III/Pederstrup
Download Beretning

1996-140 Grønnegade
Beretning for en arkæologisk undersøgelse af middelalderlige kulturlag i Grønnegade, Næstved By.
Download Beretning

1995-122 Lovvej
Beretning for Prøvegravning og Udgravning ved Lovvej/Mogenstrup. Urnegrave (Yngre Bronzealder/Tidlig Førromersk Jernalder), 2 hustomter (Førromersk Jernalder/ Ældre Romersk Jernalder) samt diverse bopladsspor (Oldtid).
Download Beretning

1995-120 Almosen
Udgravningsberetning for Almosen. En offerplads fra overgangen bronze-/jernalder.
Download Beretning

1995-118 Pederstrup-Ondager del 2
Kort over udgravning. Prøveundersøgelse forud for boligbyggeri.
Download Kort

1995-118 Pederstrup-Ondager del 1
Beretning for udgravning. Prøveundersøgelse forud for boligbyggeri.
Download Beretning

1995-111 Rørmosegård Del 2
Undersøgelse foranlediget af anlæg af ny omfartsvej
Download Beretning

1995-111 Rørmosegård Del 1
Undersøgelse foranlediget af anlæg af ny omfartsvej
Download Beretning

1995-110 Ålestoksgård
Udgravning af bopladsområde fra oldtiden, formentlig yngre romersk jernalder
Download Beretning

1995-109 Fælleseje Syd
Udgravning af bopladsområde fra oldtiden, formentlig jernalder
Download Beretning

1995-108 Esperholm II
Udgravning af bopladsområde fra oldtiden
Download Beretning

1995-107 Esperholm I
Udgravning af en brandgrav og bopladsspor fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder samt udsmidslag fra ældre stenalder og yngre bronzealder/ældre jernalder
Download Beretning

1995-106 Kalkerup Nord
Udgravning af et bopladsområde fra tidlig neolitikum, yngre bronzealder og middelalder
Download Beretning

1995-104 Kompagnistræde Del 2
Undersøgelse i forbindelse med etablering af ny vej
Download Beretning

1995-104 Kompagnistræde Del 1
Undersøgelse i forbindelse med etablering af ny vej
Download Beretning

1994-131 Askeagre
Udgravning af bopladsområde fra sen førromersk/ældre romersk jernalder
Download Beretning

1994-129 Havreholm
Undersøgelse af bopladsspor fra tidlig yngre stenalder
Download Beretning

1994-127 Gedebjerggård
Udgravning i forbindelse med nedlægning af naturgasrør
Download Beretning

1994-122 Lillelunds Have
Download Arkæologisk undersøgelse

1994-121 Sandbjerget
Download Arkæologisk undersøgelse

1994-121 Høje Kaserne
Download Prøvegravningsrapport

1994-119 Holmegaard
Undersøgelse forud for nedgravning af kloakledning
Download Beretning

1994-118 Fensmark
Undersøgelse forud for nedgravning af kloakledning.
Download Beretning

1994-117 Næstelsø Præstemark
Udgravning forud for anlægsarbejdet ved nedlægning af SEAS/KONTEK elkabel
Download Beretning

1994-116 Næstelsø Baunegård
Udgravning med undersøgelse af gruber og stolpehuller
Download Beretning

1994-115 Maxhavegård
Undersøgelse forud for nedlægning af SEAS/KONTEK elkabel
Download Beretning

1994-114 Kildegård
Undersøgelse af kabeltrace med gruber
Download Beretning

1994-112 Vester Egesborg
Download Udgravningsberetning

1994-110 Vester Egesborg
Download Udgravningsberetning

1994-108 Kalkerup
Download Arkæologisk undersøgelse

1994-107 Fladså
Download Udgravningsberetning

1994-100 SEAS
Download Rekognosceringsrapport

1994-010 Millings Have
Download Arkæologisk undersøgelse

1993-800 Lillelunds Have
Download Beretning

1993-700 Næstved Vandværk, Elværk og Badeanstalt
Download Bygningshistorie

1993-500 Sibberup
Download Beretning

1993-485 Evens Enge
Download Arkæologisk undersøgelse

1993-200 Kalby-Granly
Download Arkæologisk undersøgelse

1993-100 Almagergård
Download Arkæologisk undersøgelse

1992-400 Stenbæksholm
Download Forundersøgelse

1992-100 Syd for Kompagnihuset
Download Beretning

1992-017 Sortebrødreklostret
Download Beretning

1992-016 Sortebrødreklostret
Download Beretning

1992-015 Sortebrødreklostret
Download Beretning

1992-007 Sortebrødreklostret
Download Beretning

1992-006 Slagkildevej
Download Undersøgelse

1992-001 Sortebrødreklostret
Download Profilopmåling

1991-200 Brogade
Download Arkæologisk undersøgelse

1991-197 Skomagerrækken 6
Download Udgravningsrapport

1991-125 Sortebrødreklostret
Download Beretning

1990-102 Lille Maglebjerg
Download Prøvegravning

1989-324 Store Dragshøj
Udgravning af gruber fra germansk jernalder
Download Beretning

1989-289 Draghøjgaard
Arkæologisk undersøgelse
Download Beretning

1989-170 Sct Peders Kirkegård
Undersøgelse i forbindelse med træplantning
Download Beretning

1987-300 Smidstrupgård
Prøvegravning
Download Beretning

1987-200 Sydmotorvejen Del 3
Rekognoscering i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen
Download Beretning

1987-200 Sydmotorvejen Del 2
Rekognoscering i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen
Download Beretning

1987-200 Sydmotorvejen Del 1
Rekognoscering i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen
Download Beretning

1987-107 Kompagnihuset
Dendrokronologisk undersøgelse af Kompagnihuset
Download Beretning

1987-100 Sct Peders Kirkeplads, Vesthuset
Undersøgelse forud for etablering af dræn
Download Beretning

1987 Skafterupskatten
Bestemmelse af indholdet af skattefund
Download Beretning

1986-300 Sct Peders Kirkeplads
Undersøgelse ved omlægning af fjernvarmeledninger
Download Beretning

1986-276 Axeltorv 11
Download Undersøgelse

1986-200 Farvergade 7-9
Download Undersøgelse

1986-113 Sct Peders Kirkeplads
Undersøgelse forud for træplantning
Download Forundersøgelse

1985-700 Retterstedet i Amtmandshaven
Retterstedet i Amtmandshaven, Næstved Del 1
Download Beretning

1985-700 Retterstedet i Amtmandshaven
Rettersteder i Amtmandshaven Del 2
Download Beretning

1985-400 Ostenfeldts parkering
Download Undersøgelse

1984-700 Vinhuskælderen

1984-700 Vinhuskælderen
Download Fundliste

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen C Tegninger
Download Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen D tegninger
Download Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 3 Antropologisk gennemgang Del 1
Download Beretning

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 2 Topografisk og historisk redegørelse
Download Beretning

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 1 Sct Peders Kirke Bygningshistorie
Download Beretning

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen B Tegninger Del 1
Download Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen A Sct. Peder Tegninger Del 2
Download Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen A Sct. Peder Tegninger del 1
Download Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 3 Antropologisk gennemgang Del 2
Download Beretning

1984-300 Sortebrødreklostret
Download Undersøgelse

1984-060 Brotorvet
Download Beretning

1984-025 Kattebjerg
Download Beretning

1983-200 Sortebrødregade
Download Punktundersøgelse

1983-100 Vinhusgade 6
Download Undersøgelse

1982-062 Kloakarbejder i Næstved bymidte
Download Indberetning

1982-030 Løveapoteket
Download Arkæologisk undersøgelse

1982 Hjelmsølille
Download Undersøgelse

1981-300V Helligåndskarréen
Download Boreprøver

1981-300 Helligåndskarréen
Download Arkæologisk undersøgelse

1981-200 Pælespærringer ved Vordingborg Nordhavn
Download Arkæologisk undersøgelse

1981-100 Farvergade 7
Download Arkæologisk undersøgelse

1980-100 Riddergade
Download Arkæologisk undersøgelse

1979-482 Axelhus karréen
Download Snitopmåling

1979-460 Mogens Tuessøns Boder
Download Udgravnigsrapport

1979-355 Ydernæsgård
Download Fundrapport

1979-134 Vinhusgade
Download Nødudgravning

1978-341 Sct. Peders Kirke
Download Undersøgelse i forbindelse med restaurering

1976-300 Farvergade 7
Download Arkæologis undersøgelse

1972-662 Farvergade 7
Download Punktundersøgelse

1966-260 Sortebrødre Kloster
Download Opmåling

1965-164 Ostenfeldts Stiftelse
Download Undersøgelse

1964-201 Farvergade 5
Download Undersøgelse

1963-419 Store Bredstræde
Download Undersøgelse

1963-403 Farvergade 3
Download Profilopmåling

1963-1238 Farvergade 3
Download Undersøgelse

1950 Sct. Jørgens Kirke og kirkegård
Download Foreløbig beretning